Uvjeti korištenja

Molim pročitajte uvjete korištenja aplikacije FiB prije preuzimanja

Kupnjom korisničke licence sklapa se ugovor između poduzeća TETRADA d.o.o. Zadar, u daljnjem tekstu VLASNIK tj. nositelja autorskih prava poslovnog infromacijskog sustava FiB programa za fiskalizaciju, u daljnjem tesktu FiB, te KORISNIKA programske opreme, tj. pravne ili fizičke osobe koja upotrebljava FiB. Kupnjom korisničke licence, preuzimanjem s internetskih stranica vlasnika, ili neke druge internetske stranice odobrene od vlasnika, korisnik stječe samo prava koja proizlaze iz ovog Ugovora.

Ovaj ugovor se također odnosi na sve nadogradnje i programske zakrpe za poslovni informacijski sustav FiB.

VLASNIK će KORISNIKU licencirati FiB samo ako KORISNIK prihvati uvjete ovoga Ugovora. Na uvjete ovoga Ugovora KORISNIK pristaje preuzimanjem aplikacije.

Ukoliko KORISNIK ne pristaje na ove uvjete, onda se obavezuje da neće koristiti FiB.

VLASNIK uključuje računalne softverske programe i pridružene licencirane materijale, primjerice dokumentaciju.

1. Prava

KORISNIK je dužan sačuvati original kupoprodajnog dokumenta, primjerice račun (ili slični dokument), kao dokaz o pravu na uporabu FiB.

2. Licenca

FiB je u vlasništvu tvrtke TETRADA d.o.o. Zadar, zaštićen je autorskim pravom, ne prodaje se, već se licencira.

KORISNIK može koristiti za onaj broj licenci koji je naveden na kupoprodajnom dokumentu.

KORISNIK ne smije ukloniti ili izmijeniti nikakve navode o autorskom pravu ili oznake o vlasništvu. KORISNIK je dužan voditi računa da svatko tko koristi FiB to čini isključivo uz ovlaštenu upotrebu od strane KORISNIKA i da postupa u skladu s uvjetima ovog Ugovora.

KORISNIK ne smije:

  • koristiti, kopirati, mijenjati ili distribuirati FiB osim na način dopušten ovim Ugovorom;
  • dalje licencirati, iznajmiti ili dati u zakup FiB.

VLASNIK može otkazati licencu ako KORISNIK ne ispuni uvjete ovoga Ugovora.

3. Povrat demo licence

Korisnik ima pravo na probni rok od 30 (tridest) dana, nakon čega mu poslovno informacijski sustav FiB automatski uskraćuje rad, sve do kupovine licence.

4. Usklađenost sa zakonom

KORISNIK kupnjom licence za FiB ili određeni programski modul koji je sastavni dio FiB-a, ima pravo na besplatnu usklađenost FiB sa zakonskim propisima u okviru u kojem je FiB namjenjen, a ti propisi su važeći sa datumom kupovine licenci.

KORISNIK ima pravo tražiti raskid ugovora i vraćanje uplaćenog iznosa za kupljene licence u slučaju da VLASNIK ne uskladi FiB sa zakonskim propisima u razumnom roku, ako su ti zakonski propisi važeći sa datumom kupovine licenci, te ako ta neusklađenost u znatnoj mjeri utječe na funkcionalnost poslovnog informacijskog sustava FiB.

5. Podrška

KORISNIK ima pravo na podršku koju je dužan pružiti VLASNIK ili osobe koje su ovlaštene od strane VLASNIKA, putem kontakt forme unutar aplikacije ili putem telefona 060 626 626 (uvjeti korištenja prikazani u aplikaciji), unutar radnog vremena VLASNIKA.

Za sve podatke koje VLASNIK ili ovlaštena osoba od strane VLASNIKA primi u sklopu podrške, može iste podatke upotrijebiti samo za poslovne svrhe tj. rješavanje problema u okviru tražene podrške i ne smije te podatke koristiti na način koji bi identificirao KORISNIKA.

6. Pravo na ispravak grešaka u programskom kodu

U slučaju otkrića greške u FiB, VLASNIK ju je dužan otkloniti te KORISNIKU omogućiti pristup ispravljenom modulu.

7. Nadogradnje aplikacije

Nadogradnje se vrše u svrhu poboljšanja rada ili dodavanja novih funkcionalnosti. Osvježene verzije sadrže zakonske promjene, poboljšanja, nova rješenja i ispravke grešaka u FiB. Nadogradnje se vrše bez prethodne obavijesti KORISNIKA.

8. Ograničeno jamstvo

VLASNIK ne odgovara i ne daje nikakva druga jamstva KORISNIKU, osim jamstva o upotrebi i/ili primjerenosti za određenu namjenu FiB , odnosno njegovog dijela ili modula.

9. Bez odgovornosti za štetu

VLASNIK i su-ugovorne strane, sukladno odredbama Zakona, isključuju svaku odgovornost za štetu (nastalom poslovnom štetom, gubitkom dobiti, prekidom poslovanja, gubitkom poslovnih podataka i slično) nastalu s ili iz upotrebe FiB, te za bilo kakvu drugu poslovnu, neposlovnu, neposrednu ili posrednu imovinsku ili neimovinsku štetu, koja može nastati KORISNIKU i/ili trećim osobama. Cjelokupna odgovornost VLASNIKA ograničena je s Pravom na povrat uplaćenog iznosa za kupljene licence.

10. Nadležnost

Eventualne sporove ugovorne će strane rješavati sporazumom, a u slučaju nemogućnosti postizanja sporazumnog rješenja ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zadru.

U Zadru, 01. studenoga 2020.